Cytrynka006, teksty z maja 2010 roku

5 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Cyt­rynka006.

pa­dał deszcz ., trzy­małeś mnie za rękę byłam
zmarznięta i prze­moczo­na ale na­dal
byłam naj­szczęśliw­sza dziew­czyną na świecie
móc ba­wić się z Tobą ja mała dziew­czyn­ka i mieć pew­ność że jes­teś moim księciem ! I że uśmie­chasz się właśnie tyl­ko dla Mnie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 maja 2010, 20:53

Mówisz szep­tem że mnie kochasz
zas­ta­nawiam się czy pot­ra­fił byś wyk­rzyczeć każde­mu przechodzące­mu człowieko­wi
każde­mu kto jeszcze nie wie jak pięknie kłamiesz 

myśl
zebrała 53 fiszki • 30 maja 2010, 11:52

dziś spiep­rzyłeś wszys­tko co miało ja­ki co­kol­wiek dla mnie sens
i masz czel­ność pro­sić bym się do Ciebie uśmiechnęła?
I na­dal bra­kuje mi wiary że to tyl­ko ko­lej­na sprzeczka 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 maja 2010, 14:54

dziś jest złym wspom­nieniem wczo­raj­sze­go dnia.,
nie chce na­wet pod­no­sić głowy z poduszki
nie ob­chodzi ,mnie czy zas­ta­nawiasz się co 
ro­bisz,jak bar­dzo niszczysz to co jest między na­mi
cza­sem na­wet uważam że ro­bisz to celowo 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 maja 2010, 15:37

nie chce mieć poczu­cia że jes­tem IDEAL­NA .
ja tyl­ko chce by ktoś mi to po­wie­dział ,
mi nie ko­muś , mi !! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 maja 2010, 21:46
Cytrynka006

,,I staram się być lepszym człowiekiem,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność