Cytrynka006, teksty z czerwca 2010 roku

7 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cyt­rynka006.

Gdy­by ktoś mi po­wie­dział że już Cię nie pot­rze­buje to bym go wyśmiała., Bo nikt nie wie jak strasznie mi Ciebie bra­kuje
wie to tyl­ko mo­je ser­ce ,mój umysł cała ja .,
siedzę i pat­rze w niebo.. z myślą o to­bie ! 

myśl
zebrała 43 fiszki • 28 czerwca 2010, 10:02

Kocham Cię !
ale jeśli nie spy­tasz to Ci nie powiem.,
jeśli mnie ole­jesz ja zro­bię to samo.
jeśli mam wrócić To zad­baj o to., Ja się pod­da­je. Twój ruch.,
Wiesz dlacze­go ?
Bo zmęczyło mnie udo­wad­nianie że na Ciebie zasługu­je .
Te­raz ty udo­wod­nij że zasługu­jesz ! 
że zasługu­jesz na mnie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 czerwca 2010, 11:45

Jeśli two­je szczęście to parę chwil z nim
nie po­win­naś się zas­ta­nawiać co będzie
żyj chwilą one są prze­cież ta­kie piękne
a gdy przyj­dzie czas na roz­sta­nie
po­wiedz : Okey, po­wodze­nia! i uśmie­chając się odejdź
Miej godność
A on będzie o Ciebie dbał bo będzie Cie szanował 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:41

Gdy twój przy­jaciel,ma smutną minę i nie pot­ra­fi spoj­rzeć Ci w oczy ., oz­nacza to że bar­dzo Ci te­raz pot­rze­buje ., Kiedy mówi że nic mu nie jest i nie pat­rzy Ci w oczy to znaczy że kłamie .
nie chce Cię mar­twić ,zadręczać swoimi prob­le­mami .


* nie po­pełnij błędu i nie zos­ta­wiaj go sa­mego,bo może strze­lić so­bie w łeb . 

myśl
zebrała 74 fiszki • 21 czerwca 2010, 16:46

Je­dyne w co mogę uwie­rzyć to chy­ba tyl­ko to jak bar­dzo Cię pot­rze­buje .! 
a jeśli ty mówisz że mnie pot­rze­bujesz .,
to te­go nie można naz­wać WiArą ,.


To jest już NaDziEja .
nadzieja że marze­nia się spełniają.,
I że MiŁośĆ przez­wy­cięża wszys­tko


wiara ,nadziej ,miłość.,
Praw­da którą trze­ba mieć w ser­cu ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 czerwca 2010, 20:27

Niebo na ziemi jed­nak istnieje
pod wa­run­kiem
że sa­mi je so­bie stworzymy 

myśl
zebrała 49 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:22

śmierć blis­kiej oso­by bar­dzo bo­li
nie ro­zumiesz nie godzisz się z nią
tyl­ko po ja­kimś cza­sie uczysz się z tym żyć
Two­je ser­ce zaw­sze ,będzie pa­miętać to 
dla nich cu­dow­ne wynagrodzenie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 czerwca 2010, 14:05
Cytrynka006

,,I staram się być lepszym człowiekiem,,

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność